Swami Venkatesananda, Swami Krishnananda, Swami Chidananda, Swami Satchidananda.

Swami Chidananda Saraswati aus Rishikesh

by Narada Marcel Turnau