Shaligram Shila

Shaligram Shila- fossiler Stein als Vishnu Inkarnation

by Narada Marcel Turnau