Swami Venkatesananda, Swami Krishnananda, Swami Chidananda, Swami Satchidananda.

Sri Swami Sivananda Saraswati – Leben und Werk

by Narada Marcel Turnau