Shankara und Schüler, Shankaracharya, Advaita Vedanta, Upanishads

7 Top Verse aus Atma Bodha von Shankara

by Narada Marcel Turnau